Kampen mot liberaliseringen av postmarkedet!! Del 2

Her kommer oppfølgeren til ett tidligere innlegg, med litt mer dypgående informasjon om liberaliseringen av postmarkedet og dens konsekvenser for Norge. Mesteparten av denne informasjonen kan dere finne på www.postdirektivet.no

Fakta om EUs tredje postdirektiv
EUs tredje postdirektiv ble vedtatt av EU i 2008 og er EØS-relevant. Norge har implementert de to foregående postdirektivene i norsk lovverk som har åpnet for konkurranse på pakker og brev ned til 50 gram. Det tredje direktivet medfører full liberalisering av all brevpost, noe som er hovedkjernen i postens infrastruktur. Posten Norge har i dag enerett på å formidle brevpost under 50 gram.
Bondevik II ønsket å fjerne denne eneretten og vedtok liberalising av posttjenester allerede fra 2007. Dette vedtaket ble reversert av den rødgrønne regjeringen da de vant valget i 2005.

EUs tredje postdirektiv skal etter planen innføres i EU innen 2010, men en rekke medlemsland har allerede fått aksept for utsettelse frem til utgangen av 2012. I regjeringserklæringen, Soria Moria II, er det besluttet at direktivet skal utsettes, men ikke avklart hvor lenge eller hvilken prosess som skal igangsettes ovenfor EU. Regjeringen må i nær fremtid ta stilling til om Norge skal implementere direktivet eller benytte reservasjonsretten som ligger i EØS-avtalen.

http://77.88.102.62/lomediavideo/view.swf

Konsekvenser for folk flest
I Norge er vi vant med rimelige og gode posttjenester uansett hvor vi bor.
At vi kan få utført posttjenester og få levert post i postkassene hver dag, tar vi for gitt.  Dette er viktig for å kunne opprettholde bosetting i hele landet, noe det er bred politisk enighet om.

Dyrt.
Det er feil at posttjenestene blir billigere og bedre i et liberalisert marked. Posten er en viktig del av landets infrastruktur. Postdirektivet kan føre til at brevpost prises ut ifra de reelle kostnadene. Ett brev fra Kjøllefjord til Sotra kan koste 80 kroner, mens ett brev fra Grefsen til Grünerløkka kan sendes for 5 kroner.

Det er 4 måter å finansiere et likt posttilbud i hele landet:

 1. Enhetsporto:dette er den ordningen vi har i dag.Det er den beste og den billigste måten, men også den mest realistiske.Dette fungerer slik at Postens overskudd fra lokalposten på Østlandet brukes til å dekke kostnadene for posttjenester i resten av landet. Denne ordningen faller bort om direktivet innføres.
 2. Statlig kjøp: Staen finansierer ulønsomme posttjenester ved å bevilge penger til Posten Norge over statsbudsjettet.
 3. Kompensasjonsfond: Staten pålegger alle selskaper som tilbyr posttjenester en avgift. Disse pengene går inn i ett fond, som brukes til å dekke kostnadene i de ulønsomme områdene i Norge. Finland har innført denne ordningen. Dette har ført til liten konkuranse på det finske markedet og det er derfor sansynlig at EU vil stemple ordningen som konkuransehemmende og dermed ulovlig.
 4. Nettleie: Posten leier ut sitt nett til konkurentene. Inntektene brukes til å betale kostnadene i de ulønsomme områdene.

Dårlig.
Liberalisering betyr i praksis at konkurrentene kan velge hva de vil distribuere selv og overlate den lønsomme delen til Posten.
Fri konkurranse vil medføre at internasjonale selskaper «skummer fløten» i den lønsomme delen av postmarkedet, mens staten og skattebetalerne må betale for den ulønsomme delen.

I England har det nasjonale postselskapet Royal Mail sett resultatene av den frie konkuransen. I løpet av to år har resultatene gått fra stort overskudd til underskudd som en følge av denne liberaliseringen.

Men dette handler ikke bare om prisen på porto og hvor ofte du får regningene dine i postkassen. Dette handler nemlig om så mye mer. For å kunne tilby lavest mulig priser, og dermed vinne kundene, viser erfaringene internasjonalt at konkurransen mellom selskaper i stor grad handler om å ha lavest mulig personalutgifter, noe som igjen fører til sosial dumping. Liberaliseringen i Europa har medført at betingelsene for postansatte er rasert. Konkurrentene har dumpet lønningene, arbeidstiden er tilpasset variasjonene i volum, heltid blir omgjort til deltid og det har blitt flere midlertidige ansettelser.
Bare i Tyskalnd er 150.000 stillinger i Posten borte. Løsningen har vært lønninger i fritt fall, helt ned i 50 kroner i timen. Og Tyskland er ikke ett billigere land enn Norge å leve i. Faktisk har det gått så langt at minstelønna i nye postselskaper er så lav at det kvalifiserer til sosialhjelp, selv om man er i 100% stilling.

Distriktsfiendtlig.
De fleste av oss tar det for gitt at vi får posten hver dag. Innføringen av direktivet kan sette en stopper for dette. Svekkes nnæringslivet i distriktene, svekkes grunnlaget for bosettning, noe som igjen vil gå utover kommuneøkonomien og velferdstilbud. Postdirektivet kan med andre ord føre til dårligere vilkår for næringslivet i mer usentralse strøk.
Dagens postmarked er i dag med på å gjøre det mulig å etablere bedrifter andre steder enn i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger osv. I et liberalisert postmarket vil bedrifter i sentrale strøk gjøres mer konkuransedyktige fordi andre aktører er med på å senke prisene på fremsending av post. I distriktene vil ikke bedriftene få den samme muligheten. Dette svekker konkuranseevnen til distriktsnorge og det blir vanskeligere å etablere seg der.
Et likeverdig tilbud trygger arbeidsplasser og bosetning over hele landet. Liberalieringen har motsatt virkning og vil forsterke fraflytting og sentralisering.

Miljøaspektet.
Økt CO2 utlipp vil være en av følgende av postdirektivet. Hvis flere skal drive posttransport, fører dette nemlig til parallellkjøring både på vei, bane og i lufta. I de store byene vil det blir flere postbud som skal kjøre til de samme postkassene. Dermed øker også miljøbelastningen.

Stor motstand mot Postdirektivet

Det er gjennomført en rekke meningsmålinger som viser at det er stor motstand mot å innføre EUs tredje postdirektiv i Norge og en generell motstand mot å liberalisere postmarkedet ytterligere.

Her er noen av funnene i undersøkelsene:

 • 64 % av det norske folk ønsker at regjeringen skal nedlegge veto mot direktivet.
 • Kun fire prosent mener at direktivet bør innføres i løpet av 2010, slik EU har vedtatt.
 • Et klart flertall av norske ordførere mener at vetoretten i EØS-avtalen bør benyttes mot postdirektivet.
 • Det er også gjennomført undersøkelser blant folkevalgte i kommunene. Også der er motstanden mot direktivet stort, og det er flertall mot direktivet i alle partier bortsett fra Høyre og FrP.

Uten å henge ut noen av de politiske paritene mener jeg det er på sin plass å si at både Høyre og FrP vil ha en 6 dagers omdeling med statlig garanti for de ulønsomme tjenesten.
Hvem tror dere kommer til å betale den regningen? Staten eller skattebetalerne?
Om det så er staten, kommer denne ekstrakostnaden til å gå på bekostning av andre velferdsgoder i Norge som feks helse og utdanning.

Til slutt vil jeg gjøre oppmerksom på at selv det ultra liberalistiske USA, med Bush i spissen, mente at posttjenestene var best å beholde i monopol. Det sier vel litt?

Reklamer

7 kommentarer om “Kampen mot liberaliseringen av postmarkedet!! Del 2

 1. Har i grunnen aldri skjønt poenget med å rasere noe som folk flest regner som en del av infrastrukturen i samfunnet. Men så har jo næringslivstanken kommet så langt at det er nettopp slikt man kan forvente. Kraftmarkedet og kraftforsyningsen er et annet godt eksempel, der man nå tenker butikk på et område som før var forvaltning og infrastruktur. Akk ja. 😦
  *****************************
  Det verste med dette er jo at konsernet Posten er for denne liberaliseringen. Og ja, de tenker penger. Men hvis man ser på Royal Mail i England, tyske posten osv så er det jo det motsatte som skjer.

 2. hei Nina

  jeg hadde ikke tenkt å si noe fordi jeg ikke har lest noen konsekvensanalyser og kostnader/besparelser.

  her ligger det mye politikk og kamp for arbeidsplasser.

  og postdelen er faktisk ikke størst i posten lenger.

  Og jeg spør meg – posten er ikke lenger en postombringer som før – de er også i det nordiske post- og logistikkmarkedet med ambisjon om å utvikle seg til et ‘post-, kommunikasjons-og logistikkonsern i verdensklasse’.

  jeg skjønner ikke dette.
  Hvorfor skal de det ?

  enten har de for mye penger – altså overpriser sine tjenester betydlig…

  eller de må øke inntjeningen for å sysselsette alle sine 26000 ansatte hvilket da betyr at de er overdimensjonerte iht sitt naturlige marked og oppgave.

  bare en mer prinsipiell vurdering fra meg
  *****************************************
  Dette handler om arbeidsplasser, lønn og samfunnsstrktutur.
  Når postvesenet i Europa går dunken og dens arbeidere med, ved innføringen av direktivet, så er det vel absolutt ingen positive sider ved dette.
  Man kan si så mangt om posten, men sannheten er at det overhodet ikke vil bli noe bedre ved innføringen av dette direktivet.
  Det er ikke noe tap for Posten Norge AS å trekke seg ut av det nordiske brevmarkedet. Der taper vi penger allerede. Men internt i Norge vil vi få en forringelse av lønns- og arbeisvilkår ved innføring av dette direktivet. Liberaliserieng er ikke alltid av det gode. Det har vi nok av eksempler på rundt om i den store verden.

 3. Er ikke så glad i Posten jeg…..bare reklame og regninger 😉 Og dyrt er det!!
  ***********************************
  Reklamen kan du reservere deg mot og regningene er jo ikke Posten sin feil 🙂
  Dyrt er det kanskje, men dyrere blir det med liberaliseringen. For deg. For jeg antar at du ikke bor i Oslo, og bare kjenner folk som bor i Oslo 🙂

 4. hei Nina….

  synd at ikke flere deltar her

  et spørsmål bare – er arbeidsplassen viktigere enn oppgaven/funksjonen ?
  *********************************
  Hei igjen 🙂

  Ja, synd egentlig, men det overrasker ikke.
  Arbeidsplassen i seg selv er ikke viktigere enn oppgaven/funksjonen, men arbeidstakerne er. Spesielt med tanke på lønns- og arbeidsvilkår.

 5. Nina….

  en arbeidsplass er vanligvis lik minimum en arbeidstager.

  jeg har selv jobbet i en offentlig bedrift med nedskjæringer.. og har blitt forflyttet..men jeg har faktisk forståelse for at det må til…

  når tjenestebehovet.. her mengden brev ..går ned må det nødvendigvis få konsekvenser et sted….
  og som du sier – dersom lønns- og arbeidsvilkår skal opprettholdes – da må antall ansatte eller andre utgifter ned… Staten regner da det meste i antall ansatte.

  Som kunde mener jeg at det bør være forskjellige takster i Norge – posten har allerede soner og tidsaspekter/kostnader inne – jeg mener at alle andre transportører tar da avstander med i prisen på sine tjenester.
  De aller fleste andre offentlig avgifter synes å være basert på hvor du bor…

  Og jeg tar et sitat :

  ‘Etter Konkurransetilsynets syn bør kravet til geografisk enhetsporto ikke videreføres, på grunn av
  at det hemmer konkurransen i sentrale markeder. Rimelige priser på posttjenester i ulønnsomme
  geografiske områder bør følgelig sikres ved hjelp av andre virkemidler.’
  **********************************
  Jeg er selv «offer» for nedskjæringer i Posten jeg, så det er ikke der det ligger. Vi har alle forståelse for at men må redusere bemanningen etter behov. Ellers er det jo ingenting som overlever.
  Men det er jo ikke der det ligger. Posten sine ansatte (de som blir igjen) vil få den lønnen de skal ha og de arbeidsvilkårene de skal ha. Der er det tross alt en fagforening som jobber for de ansatte. Uten at de nødvendigvis jobber mot bedriften av den grunn. De andre distributørene som kommer inn på markedet vil stille seg anderledes til dette. Selv om Norge på er bedre enn de fleste på det meste, kan man se på eksemplene rundt om i Europa på hvordan arbeidsvilkårene ble rassert, lønnen nede på ett så lavt nivå at selv med 100% stilling kvalifiserer de til sosialstønad. Er det sånn vi vil ha det her?

  At brevolumet er stadig synkende er ikke ett argument for å innføre direktivet.

  Å ha en differensiert porto etter hvor du bor i landet, vil tilsi at det blir så dyrt å sende for bedrifter utenfor sentrale østlandet at de faktsik ikke har råd til det. I tillegg vil kvaliteten forringes på blant annet fremsendingstid. Posten er faktisk endel av samfunnsstrukturen i dette landet og da skal det ikke ha noe å bety hvor du bor i forhold til utgiftene.
  Andre transportører vil heller ikke være interesert i å omdele post utenfor Oslo og nærområdene. De tar derfor heller ikke den kostnaden med i bildet. Ene og alene fordi de ikke kommer til å omdele post i feks. Bergen. En by med mange folk, men som likevel er for liten til at de tjener nok penger der.

  Hvilke andre midler tror du konkurransetilsynet viser til i den siste setningen du skrev?

 6. Nina….

  Så en overskrift på SkyNews her om dagen om at den engelske regjeringen legger fram planer om å selge Royal Mail… hvor mye som skulle selges ut hadde visst ingen grense oppad…..
  *****************************************************
  Med tanke på at hele Storbritania holder på å gå på dunken, så overrasker jo ikke det noe særlig. De har jo skakkkjørt Royal Mail med innføringen av liberaliseringen av postdirektivet allerede.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s